top of page
confused-businessman-thinks-how-find-right-way-exit-from-big-maze_edited.jpg

תוכניות ציות

תוכניות ציות.jpg

האם אפשר להטיל על מנהל בתאגיד אחריות אישית, בגין מעשים שעובדים וסוכנים של התאגיד עשו, גם אם מעשים אלה בוצעו ללא ידיעתו של המנהל ואף בניגוד להוראותיו?

התשובה לשאלה זו חיובית – כך מתברר מרשימה ארוכה של פסקי דין בארץ ובעולם. 

משרד הבטחון הודיע על כוונתו לחייב את התעשיות הביטחוניות ליישם

תכנית ציות (Compliance Program) למניעת שחיתות, כתנאי לקבלת רישיונות שיווק ויצוא של ציוד בטחוני. 

מנהלים הרואים ביישומה של "תכנית ציות" מטלה רגולטיבית גרידא מתעלמים מיתרונותיה הרבים: תכנית ציות אינה רק כלי ניהולי ממדרגה ראשונה, המאפשר לכפות על עובדים וסוכנים לציית לכללי ההתנהגות של התאגיד: אם מתברר שהתאגיד עבר על החוק, העובדה כי יושמה בו תכנית ציות אפקטיבית עשויה להתברר כקרש הצלה למנהלים, דירקטורים לנושאי משרה והגנה טובה נגד אישומים פליליים ותביעות אישית.

הרוניס מסייעת בבנייה והטמעה של תוכניות ציות בחברות קטנות, בינוניות וגדולות בעלי אופי פעילות מגוון.

bottom of page