top of page
confused-businessman-thinks-how-find-right-way-exit-from-big-maze_edited.jpg

רישום מוצרים

רישום מוצרים.jpg

תנאי מקדים להגשת בקשות לרישיונות לשיווק ולייצוא מוצרים (מוחשיים ובלתי מוחשיים כגון תוכנות, הדרכות וכו') הינו רישומם של המוצרים באפ"י. 

לפני שתוכל חברה לבצע רישום של מוצריה על החברה להיות רשומה במרשם היצואנים הביטחוניים באפ"י.

 

טרם ההחלטה לעניין רישום המוצר על החברה לשקול ולהחליט - האם המוצר בר פיקוח לפי החוק, ותחת איזו קטגוריה המוצר מפוקח (ביטחוני, דו-שימושי, הצפנה). החלטה זו נתונה עפ"י חוק בידי החברה, אך מחיר הטעות כבד עד מאד.

נקודת החלטה זו הינה אסטרטגית וקריטית ביותר לפעילותה של החברה. קיימת משמעות עצומה להבנת הנטל הפיקוחי בכל סיווג וקטגוריה והבנת הקריטריונים לפיהם נקבעים הסיווגים השונים לקטגוריות הפיקוח השונות  (ביטחוני, דו-שימושי, הצפנה).

חברות רבות רשמו ועודן רושמות באפ"י מוצרים שכלל אינם נדרשים לפיקוח. מאידך, קביעה עצמאית שגויה לפיה מוצר אינו בפיקוח עלולה להביא להשלכות קשות לחברה - מקרים כאלו התרחשו ועודם מתרחשים.

תהליך הרישום עצמו מערב גופי מטה נוספים במערכת הבטחון – ככל שהחברה הגיעה לידי מסקנה שהמוצר נשוא פעילותה מפוקח באפ"י, הרי שעל המוצר לעבור תהליך של סיווג בטחוני במלמ"ב (ממונה על הביטחון במשרד הביטחון). לפי העניין, תועבר הבקשה לרישום המוצר להתייחסותם של גופים נוספים במערכת הביטחון.

חברת הרוניס עוסקת ברישום מוצרים באפ"י מזה כ- 15 שנה ותחת ידנו סווגו ונרשמו מאות מוצרים, דבר המקנה לחברה ניסיון רב והיכרות עמוקה עם אופן רישום המוצרים, תהליכי הרישום והשיקולים השונים לסיווגם. 

הרוניס מסייעת בקביעת הסיווג וחובת הפיקוח וכן בהכנת כל המסמכים הרלוונטיים לרישום המוצר. תהליך רישום המוצר עשוי לקחת מספר חודשים, לכן ליווי מקצועי יכול לייעל את אופן הגשת הבקשה ולקצר את תהליך רישום המוצר.

דברי החקיקה הרלוונטיים לטובת ניתוח והחלטה בסוגיה זו הינם צווי הפיקוח:

לצורך קביעה אם מוצר מפוקח או לא יש לבחון את המוצר אל מול חוק הפיקוח וצווי הפיקוח:

  1. חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, תשס"ז-2007

  2. צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד לחימה), התשס"ח-2008

    1. רשימת MTCR

  3. צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד טילים), התשס"ח-2008

  4. צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו–שימושי מפוקח), התשס"ח- 2008

    1. רשימת ואסנאר

  5. צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), תשס"ו-2006

  6. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), תשל"ה-1974

bottom of page