top of page
confused-businessman-thinks-how-find-right-way-exit-from-big-maze_edited.jpg

צו הצופן

צו הצופן.jpg

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) קובע כי "לא יעסוק אדם באמצעי הצפנה מבלי שיקבל לשם כך רישיון מאת המנהל הכללי של משרד הביטחון". 

נכון להיום, הממונה על פיקוח ואכיפת הצו הוא אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני (אפ"י) במשרד הביטחון (צפוי לעבור לפיקוח של משרד הכלכלה לאחר אישור הרפורמה בפיקוח על היצוא הביטחוני בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת). 

המונח "עיסוק בהצפנה" הינו מונח רחב ביותר שכולל כמעט כל פעילות שניתן להעלות על הדעת בתחום זה לרבות פיתוח, ייצור, שילוב, מכירה, יבוא וייצוא של אמצעי ורכיבי הצפנה. 

רישיון לעסוק באמצעי הצפנה ניתן בהתאם לאופי העיסוק והטכנולוגיה. קיימים מספר סוגי רישיונות ("מוגבל" "מיוחד" "כללי") ובמקרים מסוימים רכיבי הצפנה לא נדרשים כלל ברישיונות ככל שהם מופיעים ברשימת "אמצעים חופשיים" שנקבעת בתחום ההצפנה באפ"י.   

חברות רבות עוסקות בתחום ההצפנה ומחויבות לקבל רישיון לצורך כך, אך לא כולן מודעות לעצם קיומו של הצו. 

ניתוח בלתי מיומן ובלתי מקצועי של מונחים מסוג זה עלול להביא לפגיעה חמורה ביצואן. 

הרוניס מסייעת משך שנים רבות לחברות בפעילות במרחב זה ולרבות בניסוח בקשות וקבלת רישיונות שיתאימו לאופי פעילות החברה.   

bottom of page