top of page
confused-businessman-thinks-how-find-right-way-exit-from-big-maze_edited.jpg

פיקוח זר

פיקוח זר.jpg

התעשייה הישראלית פועלת היום במרחב גלובלי, שבמסגרתו במוצרים הנחשבים "ישראליים" משולבים רכיבים זרים. 

 

עובדה זו מטילה נטל נוסף על היצואן הבטחוני, שכן היא מחייבת אותו להתחשב לא רק בחוקי הפיקוח הישראלים – אלא גם בחוקי פיקוח זרים, לעיתים של מספר מדינות. 

 

שאלת הכללת רכיבים זרים במוצרים ישראלים עולה ונדרשת להתייחסות גם במסגרת רישום מוצרים ישראליים באפ"י. 

 

בנסיבות אלה, מחירה של טעות יכול להיות גבוה במיוחד, שכן הסנקציות המוטלות בגין עבירות על תקנות הפיקוח הזר בכלל וארה״ב במיוחד יכולות להיות קשות, בהן הכנסה ל"רשימה השחורה" של משרד המשפטים האמריקאי ולהפסקת פעילותה העסקית של החברה.

 

מסיבה זו חשוב במיוחד לבצע ניתוח קפדני של חובות הפיקוח המוטלות על החברה הישראלית מטעם מדינת המקור של רכיבים אלו, במיוחד בכל הקשור לפריטים ממקור אמריקאי. כל זאת - מראש, עוד לפני כניסה לתהליכי רכש וכן בהסכמים לשיתוף פעולה מול חברות זרות.

 

הרוניס נותנת מענה מקיף ומקצועי לסוגיות המערבות פיקוח זר על ידי פעילות משותפת עם משרדי יעוץ באירופה ובארה״ב.

bottom of page