top of page
confused-businessman-thinks-how-find-right-way-exit-from-big-maze_edited.jpg

פטור מפיקוח

פטור מפיקוח.jpg

חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני מטיל על היצואן את האחריות לקביעה האם מוצר מסוים מפוקח או לא.

עם זאת, לא פעם גם במקרים שבהם חברות משוכנעות שמוצר מסוים אינו מפוקח הן מעדיפות, למען הזהירות, לקבל אישור לכך מאפ"י.  

לצורך כך פועלת באפ"י וועדת תכולה שתפקידה להכריע האם מוצר מסוים נכלל ברשימות הפיקוח וככזה נדרש בפיקוח על ידי אפ"י או לאו.

הפנייה לוועדת התכולה באפ"י בבקשה לבחינת הפיקוח צריכה לכלול מסמכים תומכים כגון מפרט טכני, חוות דעת טכנולוגית המציגה ניתוח טכנו–משפטי שמטרתו להסביר מדוע המוצר אינו נדרש בפיקוח וכן מסמכים תומכים נוספים. 

לחברת הרוניס ניסיון מוכח של למעלה מ-15 שנים בהכנת בקשות לפטור מפיקוח של מוצרים שונים לרבות הכנת חוות הדעת הטכנולוגית. במרבית המקרים בקשות אלו התקבלו והמוצרים הוגדרו כפטורים מפיקוח.  

המשמעות המסחרית לחברה לא תסולא בפז, קבלת האישור מאפ"י שמוצר פטור מפיקוח מאפשרת לחברה לבצע פעולות שיווק ויצוא ללא צורך בקבלת רישיונות שיווק ו/או יצוא.  

bottom of page