top of page
confused-businessman-thinks-how-find-right-way-exit-from-big-maze_edited.jpg

כתיבת נהלים והדרכות

נהלים והדרכות.jpg

הרוב הגדול של אירועי האכיפה נובע מטעויות שנעשו בתום לב בשל חוסר ניסיון או קושי בהבנת לשון החוק או הרישיונות שניתנו לחברה. בדרך כלל אין בכך בכדי למנוע נקיטת הליכים כנגד החברה. 

איך מונעים מטעויות בתום לב להתרחש? חברות העוסקות ביצוא ביטחוני ודו-שימושי חייבות להטמיע ב-DNA הארגוני שלהם נהלי עבודה מסודרים וברורים בכל הקשור לפעולות שיווק ויצוא, הכוללים התייחסות ברורה לתהליכי העבודה של החברה מול אפ״י ומשרד הכלכלה, לאופן ביצוע פעולות שיווק ויצוא ולרבות הנחיות של עשה ואל תעשה וכל זאת על מנת למנוע ככל שניתן תקלות.  

בנוסף לכתיבת נהלים קיימת חשיבות רבה בקיום הכשרה והדרכה תקופתית לעובדי החברה העוסקים בשיווק ויצוא ביטחוני ודו-שימושי על מנת לרענן ולהטמיע את הוראות חוק הפיקוח על היצוא ונהלי העבודה הרלבנטיים בעבודת הארגון. 

הרוניס שמה דגש רב על הדרכה והכשרה של העובדים (ולא רק בדרג הניהולי וממונה הפיקוח אלא של כל העובדים השותפים בפעילות היצוא) ועל הטמעה של נהלים פנים-ארגוניים. 

כחלק משירותינו אנו עוסקים בכתיבת נהלים מותאמים לכל ארגון עפ"י אופי הארגון וסוג הפעילות (בין אם מדובר בחברה יצרנית של מוצרים, ובין אם מדובר בחברה המעבירה הכשרות וקורסים). בנוסף אנו מסייעים להנהלת החברה ולממונה הפיקוח בהכנת מצגות הדרכה וביצוע הדרכות לעובדי החברה. 

bottom of page