top of page
confused-businessman-thinks-how-find-right-way-exit-from-big-maze_edited.jpg

בקשות לרישיונות שיווק ויצוא

בקשות לרישיונות.jpg

כל מוצר, שירות או ידע, המשמשים (או יכולים לשמש) לצרכים ביטחוניים כפופים לפיקוח משרד הבטחון וכל העברה שלהם לגורם זר וכן פעילות שיווק הנוגעת למוצרים אלו מחייבת את אישור משרד הביטחון. 

בקשות לרישיונות שיווק ויצוא ניתן להגיש אך ורק עבור מוצרים הרשומים באפ"י וקיבלו קוד מוצר וסיווג.

כיום ניתן להגיש את רוב הבקשות לרישיונות דרך המערכת המקוונת של משרד הביטחון (אתר קהילת היצואנים הביטחוניים - Ecom). כל בקשה שמתקבלת באפ"י מועברת לסבב התייחסויות של אגפים שונים במשהב"ט ומשרדי ממשלה נוספים כגון משרד החוץ, משרד הכלכלה ועוד. לאחר השלמת ההתייחסויות הבקשה מוחזרת לאפ"י לצורך הפקת הרישיון או דחייה. 

אגף הפיקוח על מוצרים דו-שימושיים ואב"כ מפקח על ציוד, שירותים וטכנולוגיה הנכללים ברשימות הציוד הדו-שימושי של ואסנאר. מוצרים המוגדרים דו-שימושיים ומיועדים ללקוחות אזרחיים מחייבים בהגשת בקשה (מקוונת) לרישיון יצוא ממשרד הכלכלה.  

לאור פרק הזמן הממושך של הפקת הרישיונות ישנה חשיבות רבה להגיש את הבקשות בצורה נכונה ומדויקת כדי שלא יוחזרו ליצואן להשלמת פרטים שאז יתעכב או יופסק הטיפול בבקשות אלו. 

הרוניס מציעה ללקוחותיה סיוע בהכנת בקשות לרישיונות שיווק ויצוא. כמו כן מסייעת בניסוח טיוטות להשגה (ערעור) על החלטה של הרשויות המוסמכות, פנייה בבקשות לנוהל מזורז ועוד. 

המומחיות של הרוניס מתבטאת, בין היתר, בניסוח בקשות לרישיונות מהפשוטות ביותר ועד בקשות מיוחדות מורכבות ולא שגרתיות.  

bottom of page