top of page
confused-businessman-thinks-how-find-right-way-exit-from-big-maze_edited.jpg

אכיפה וביקורת

הכנה לביקורת.jpg

אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון והאגף לפיקוח על היצוא הדו שימושי והאב"כ במשרד הכלכלה משקיעים בשנים האחרונות משאבים רבים בפעילויות ביקורת ואכיפה במטרה לוודא שחברות הרשומות במרשם היצואנים באפ"י וחברות העוסקות ביצוא של מוצרים דו-שימושיים פועלות עפ"י הוראות החוק ובהתאם לרישיונות הפרטניים שניתנו לכל חברה.  

במסגרת זאת מקיימות יחידות האכיפה והביקורת של שני המשרדים שיתופי פעולה עם רשויות ממשלתיות וגופים רגולטיביים בארץ ובחו"ל, במטרה לזהות ולאתר הפרות של חוקי הפיקוח על היצוא המתבצעות על ידי יצואנים ישראליים. 

כך למשל מתקיים שיתוף פעולה הדוק בין אפ"י ובין רשויות המכס בישראל במסגרתו מוצלבים נתונים ונבדקת ההתאמה בין תכולת המטענים היוצאים בפועל מהארץ ובין רישיונות היצוא שניתנו.  

הקנסות בגין עבירות על חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני יכולים להגיע למיליוני שקלים. יודגש כי "טעויות" בתום ללב אינן משחררות את החברות ומנהליהן מאחריות ומענישה ובנוסף ננקטים הליכים פליליים כנגד נושאי משרה בארגון לגביהם קיים חשד שפעלו במודע להפרת החוק. 

הדרכים הנכונות להימנע מאירועי אכיפה הן ליישם נוהל פיקוח פנימי, במסגרתו החברה עצמה מבצעת מעת לעת בדיקות יזומות לאיתור אי עמידה ברישיונות. בנוסף, כאשר לחברה נקבע מועד לביצוע ביקורת או שימוע בוועדת אכיפה יש להיערך מראש ולבצע הכנה נאותה ומקצועית.  

 

חברת הרוניס בעלת ניסיון רב בהכנה של חברות לביקורות אפ"י וביקורות של אגף הפיקוח על מוצרים דו-שימושיים, תהליכי ההכנה שמבצעת הרוניס מסייעים לחברה לעבור את הביקורת בצורה מקצועית ומיטבית.  

bottom of page